Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego
w Chełmie Śląskim

Strona główna
Rekrutacja do klasy I
Z życia szkoły
Projekty
Aktualności sportowe
Patron szkoły
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Grono Pedagogiczne
Pedagog i Psycholog Szkolny
Pomoc psycholog.-pedagogiczna
Konkursy
Dla Rodziców
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Pracownia fizyczno-chemiczna
Zdalne nauczanie
Akcje charytatywne i wolontariat
Dokumenty
Karta rowerowa
Kontakt
RODO
Gminne Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Oferta szkół ponadgimnazjalnych
- UG Chełm Śląski
- Kuratorium Oświaty
- Okr. Komisja Egzaminacyjna
- MEN

Dokumenty

Dzisiaj mamy sobotę, 13 lipca 2024 roku.Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim[PDF]


Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim[PDF]


Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego [PDF]


Procedury szkolne

Podstawy prawne stosowanych procedur:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 poz. 969).
  2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 poz. 2137).
  3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 poz. 1030)4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 534, 730 i 76).
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).
  5. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz.2140).
  6. Konstytucja RP (Dz. U. z 2 kwietnia 1997 r. nr 78 poz. 483).
  7. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 nr 120 poz. 526).
  8. Statut szkoły.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim na wypadek wystąpienia choroby zakaźnejCOVID - 19 [PDF]

Procedura organizacji zajęć dydaktycznych [PDF]

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia [PDF]

Procedura postępowania w przypadku niezrealizowania obowiązku szkolnego [PDF]

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia ucieczki ucznia z zajęć [PDF]

Procedura postępowania z uczniem, który źle zachowuje się na lekcji [PDF]

Procedura postępowania w razie złego samopoczucia ucznia w szkole [PDF]

Procedura postępowania w przypadku kradzieży [PDF]

Procedura postępowania w przypadku powstania szkody lub znieszczenia mienia przez ucznia [PDF]

Procedura postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów niebezpiecznych na terenie szkoły [PDF]

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy [PDF]

Procedury interwencyjne obwiązujące w szkole [PDF]

Procedura postępowania w przypadku palenia przez ucznia papierosów [PDF]

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających [PDF]

Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk [PDF]

Procedura postępowania w sytuacji posiadania/rozprowadzania narkotyków przez ucznia na terenie szkoły [PDF]

Procedura postępowania w przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia wobec ofiary czynu karalnego [PDF]

Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole [PDF]

Procedura postępowania w sytuacji zaobserwowania samookaleczenia ucznia lub próby samobójczej [PDF]

Procedura postępowania w przypadku przebywania osoby obcej na terenie szkoły [PDF]

Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancjii lub przedmiotów [PDF]

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego [PDF]

Procedura dotycząca przeciwdziałania cyberprzemocy [PDF]


Regulaminy szkolne

Regulamin wycieczki szkolnej [PDF]

Zasady bezpieczeństwa dotyczace opieki podczas Zielonej Szkoły [PDF]

Regulamin zachowania się podczas przerw międzylekcyjnych [PDF]


Archiwum dokumentów